FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD PŁATNOŚCI

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Do:

You Beauty Shop

Warsaw, Poland

Z

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

=